Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Факултетот

Факултет: Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

Форма на барањето: усно

Надлежен орган:  директно библиотеката

Образец на барање: не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување:  практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: не

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на пот­врдата или по истекот на 30 дена од барањето на кое не е одговорено.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на ФЕИТ, преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@feit.ukim.edu.mk