Префрлање на друга студиска програма

Факултет: Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

Форма на барањето: Писмена, со 50 ден. админ. такса

Надлежен орган: Продекан за настава по овластување на Деканот на ФЕИТ, преку архива на адреса Руѓер Бошковиќ бр.18, 1000 Скопје

Образец на барање: молба

Докази кон барање:
Задолжителни докази: 

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: до 15 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставува­њето или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е од­говорено.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на ФЕИТ, преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@feit.ukim.edu.mk