Уверение за положени испити од прв, втор и трет циклус студии

Факултет: Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

Форма на барањето: Писмена со 50 ден. админ. такса

Надлежен орган: Декан на ФЕИТ, или продекан за настава, преку архива на адреса Руѓер Бошковиќ бр.18, 1000 Скопје

Образец на барање: молба

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 5 работни дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на ФЕИТ, преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@feit.ukim.edu.mk