Потврда за тековни запишани и презапишани предмети на прв циклус студии

Факултет: Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје

Форма на барањето : Писмена.

Надлежен орган: Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, преку архива на адреса ул. 16-та Македонска Бригада бр.3 п.фах 223, 1000 Скопје, директно во Одделението за студентски прашања.

Образец на барање : Не постои.

Докази кон барање :
Задолжителни докази :

  1. Индекс.
  2. Платена цена на услугата.

Рок за одлучување : 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга : Да

Правен лек :Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, преку архива или на адреса за електронска пошта: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk