Префрлање од стара на нова програма

Факултет: Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје,

Форма на барањето: Писмена 

Надлежен орган: Декан на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, преку архива на адреса ул. 16-та Македонска Бригада бр.3 п.фах 223, 1000 Скопје

Образец на барање: постои, барање за промена на студиска програма

Докази кон барање:
Задолжителни докази: 

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, преку архива или на адреса за електронска пошта: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk