Промена на презиме во документ

Факултет: Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, преку архива на адреса ул. 16-та Македонска Бригада бр.3 п.фах 223, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена за услуга

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје, преку архива или на адреса за електронска пошта: kontakt@fdtme.ukim.edu.mk