Издавање на дупликат документи

Факултет: Медицински факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Медицински факултет, преку архива на адреса ул.50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Објава во Службен весник на Република Северна Македонија
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на  Медицински факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: medf@medf.ukim.edu.mk