Мирување на втор и трет циклус студии и специјализации

Факултет: Медицински факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Медицинскиот факултет, преку архива на адреса ул.50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс/специјализантска книшка
  2. Платена цена за услуга

Докази од кои се поднесува еден (зависно од причината за мирување):

  1. Потврда за бременост
  2. Извод од матична книга на родени на дете до 1 година старост)
  3. Потврда за болест
  4. Потврда за неможност да се исполнат финансиски обврски
  5. Други лични причини ( / )

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Медицинскиот факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: medf@medf.ukim.edu.mk