Потврда дека студентот запишан на втор и трет циклус студии и специјализации не должи книги во библиотеката на Факултетот

Факултет: Медицински факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Медицински факултет,  библиотеката

Образец на барање: Постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс/специјализантска книшка

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Медицинскиот факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: medf@medf.ukim.edu.mk