Запишување семестар на студиска програма на втор и трет циклус студии и специјализација

Факултет: Медицински факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Медицински факултет, Одделение за последипломски студии (магистерски и специјализации ) и докторски студии

Образец на барање: Образец за запишување семестар

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс/специјализантска книшка
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на  Медицински факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: medf@medf.ukim.edu.mk