Пријавување на докторски труд

Факултет: Филозофски факултет

Форма на барањето: Писмена 

Надлежен орган: Декан на Филозофски факултет, преку архива на адреса Бул. Гоце Делчев 9a, 1000 Скопје и Одделението на студентски прашања

Обрасци за барања:

Докази кон барање:
  Задолжителни докази: 

  1. Индекс

Рок на одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Нема

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Филозофски факултет, преку архива или на следнава електронска адреса: fzf@fzf.ukim.edu.mk