Продолжување на студирање

Факултет: Филозофски факултет

Форма на барањето: Писмено

Надлежен орган: Декан на Филозофски факултет, преку архива на адреса Бул. Гоце Делчев 9a, 1000 Скопје

Образец за барање: Барање за продолжување на студирање

Докази кон барање:
  Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Филозофски факултет  преку архива или на следнава електронска адреса: fzf@fzf.ukim.edu.mk