Уверение за положени испити од Педагошко-психолошка и методска докфалификација

Факултет: Филозофски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Филозофски факултет, директно во Одделението за студентски прашања

Образец на барање: Барање за положени испити

Докази кон барање:
  Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: до 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: НЕ

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Одделението за студентски прашања

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Филозофски факултет, преку архива или на следнава електронска адреса: fzf@fzf.ukim.edu.mk